Jóga a dualita prostřednictvím Loma Viloma techniky

dualitaŽijeme ve světě dualismu. Vše kolem nás i v nás je duální a houpe se stále na miskách vah tu na jednu, tu na druhou stranu podle toho, jak se k sobě a okolí chováme.

Ať už je to primární otázka života a smrti, dobra a zla, lásky a nenávisti, radosti a smutku, dávání a přijímání, vzestupu a pádu, iluze a skutečnosti, připoutanosti a nezávislosti, sebekontroly a spontánnosti, pravdy a lži, naivity a rafinovanosti, citu a intelektu, ducha a hmoty, pokory a pýchy, chudoby a bohatství, pracovitosti a lenosti, ženy a muže, vědy a náboženství, osudu a svobodné vůle, vědomí a nevědomí, začátku a konce…

To je jen pár ze všech možných polarit, které v tomto čase oslovují mě osobně. Je to jen na nás samotných, kdy a jakým způsobem nastolíme rovnováhu a vnitřní harmonii se sebou samými i se stále se proměňujícím světem jevů, ve kterém žijeme. Také stále pracuji na své rovnováze a jóga, meditace a živá strava mi k tomu velmi pomáhají. Cítím, že člověk nemá hledat štěstí ani neštěstí, ale rovnováhu a tedy klid. Není to o průměrnosti a šedi, jak jsem si kdysi myslela, ale o sjednocení protikladů a o celosti bytostného Já, které je výslednicí všech našich polarit. Já si celost v sobě představuji jako středobodovost, ukotvení. Zen buddhismus říká, že světlo a tma stojí proti sobě, avšak jedno závisí na druhém, stejně jako krok pravé nohy na kroku levé. Zkrátka jak bychom se mohli „ustředobodit“, kdybychom prostřednictvím našich zkušeností z duality nemohli zjistit, co je špatné?

I jóga má pro vyrovnávání vnitřní a tedy i vnější polarity techniku s názvem Loma viloma, díky níž harmonizuje celé tělo i mysl a následně proměňuje i naše vnímání světa kolem. Loma jako označení pro záporný pól se týká dolní poloviny těla a viloma, jako kladný pól představuje horní polovinu těla. V systému jde o střídavou a pravidelnou aktivizaci obou pólů, což má vést k posílení vnitřní rovnováhy organismu. Spodní břicho a jeho bod kanda, znamenající hlízu či kořen, umístěný okolo pupku, zde symbolizuje již zmíněnou středobodovost a neutralitu, ve které se vše mění a obrací jedno v druhé. Nemění se zde jen povaha energie, ale protínají se tu i 3 důležité nádí neboli kanálky – ida, pingala a sušumna, kterými protéká životní energie (prána) a jež spojují 6 čaker v našem jemnohmotném těle.

Technika Loma viloma patří mezi jedno z mála dynamických cvičení jógy a můžeme ho zařadit do průpravného cvičení. Tento systém dříve vyučoval indický učitel jógy Dr. svámí Gítánanda Giri, který jej převzal od svého učitele svámího Kanakanandy. Ve cvičení se střídají pozice charakteru loma s pozicemi viloma. V pozicích loma proudí záporný polarizující proud prány směrem k hlavě a v pozicích viloma proudí kladný polarizující proud prány směrem k nohám. Tímto energetickým prouděním je naše tělo pránicky promýváno a harmonizováno a tím dochází k posílení fyzického i psychického zdraví.

Celé cvičení obsahuje 5 sestav cviků, které jsou řazeny od nejjednodušších ke složitějším, takže je může cvičit skutečně každý, což je jednou z velkých výhod. Když se rozhodneme pro cvičení Loma viloma techniky, vždy bychom měli zacvičit alespoň jednu celou sérii, nikoli například jen jeden cvik ze série. Navázání počtu jednotlivých sérií je libovolné. Určitě bychom neměli pokračovat v provádění následujících sérií v případě, že jsme dobře nezacvičili sérii předchozí. Není nutné, abychom soutěžili sami se sebou a způsobili si tak možné poranění. Než cvičit špatně náročné cvičení, je mnohem prospěšnější cvičit dobře cvičení jednoduché.lv

Každá série má tři dvojice cviků a jasně daný postup, kdy většinou začínáme v lehu na zádech, pak cvičíme v lehu na břiše a nakonec v lehu na boku. V první dvojici cviků každé série děláme vždy předklony, ve druhé dvojici cviků záklony a ve třetí dvojici cviků děláme úklony či jiné pozice na boku.

Všechna cvičení se snažíme provádět uvolněně. Nohy, ruce i trup držíme při cvičení natažené, ale ne napjaté. Při cvičení na bocích držíme tělo natažené v jedné rovině. Ani nevysazujeme zadek, ani se neprohýbáme. Pozice zaujímáme vždy plynulým pohybem s nádechem a s výdechem se stejně plynule vrátíme zpět do výchozí polohy. Rychlost pohybu přizpůsobíme tak, aby nám pohyb vyšel na celou dobu nádechu i na celou dobu výdechu. Každý cvik provádíme třikrát. Pokud se ve cviku zvedají levá a pravá noha samostatně, považujeme za jeden cvik zvednutí po řadě obou nohou. Pořadí cviků pro pravou a levou stranu je možné si zvolit individuálně tak, jak jsme zvyklí.

Důležitou roli v celém systému hraje také dýchání. Dýcháme plným jógovým dechem, který zahrnuje břišní, hrudní i podklíčkový dech, spojený do dechové vlny. Cílem je stanovit si vlastní dechový režim se zádržemi po nádechu i výdechu, přičemž nádech i výdech jsou stejně dlouhé a zádrže tvoří polovinu doby nádechu či výdechu. Na začátek můžeme použít dechový rytmus například v poměru 2:1:2:1 nebo 4:2:4:2, později 6:3:6:3, pokročilý se mohou ustálit i na poměru 8:4:8:4. Toto rytmické dýchání se nazývá polaritní dech. Aby bylo cvičení ve své genialitě přístupné opravdu všem, mohou začátečníci nebo lidé, kteří zádrže provádět nesmějí, např. těhotné ženy, kardiaci apod., dýchat bez zádrží, v rytmu 4:2 nebo 6:3 nádech:výdech. To pomůže vybraným jedincům se ze začátku naučit soustředění na pomalý a vědomý způsob jógového pohybu, sladění pohybu a dechu a vědomé prožívání napětí v jednotlivých částech těla, s následným uvolňováním. Velmi důležité je dechový rytmus udržet i během přechodů do jiné polohy, popřípadě v přestávkách mezi pozicemi či jednotlivými sériemi či při potřebě odpočinku. Zkrátka po celou vyhrazenou dobu cvičení dýcháme svým vlastním zvoleným rytmem dechu, který nám pomůže provést cvičení opravdu správně.

Literatura uvádí 2 hlavní typy provádění jednotlivých cviků a to buď tak, že například v I. sérii zvedáme 3x za sebou pravou nohu a pak 3x za sebou levou nohu, jak je to popsáno například v Unijóze manželů Knaislových nebo druhý způsob je ten, že zvedneme pravou nohu, pak levou nohu a takto střídavě opakujeme cvik nejméně třikrát, jak to popisuje Milan Polášek nebo Vlastimil Růžička. Myslím si, že oba způsoby jsou příjemné a záleží jen na rozhodnutí každého, jak bude cvičení provádět.

Zde nastíním podrobný popis cvičení, jak je uvedeno na obrázku výše:

kameny1I. SÉRIE

1. Z lehu na zádech zvedneme během celého nádechu nataženou, ale uvolněnou levou nohu. Během zádrže dechu (pokud ji děláme) v této poloze setrváme. Pak během celého výdechu položíme nohu na zem. Během zádrže dechu setrváme v uvolněném lehu na zádech. Totéž opakujeme s pravou nohou. Celé cvičení opakujeme nejméně třikrát.

2. Z lehu na zádech zvedáme pouze hlavu. Ramena zůstávají na zemi. Bradu přitáhneme na prsa. Opakujeme 3x.

3. Z lehu na břiše zvedáme levou nohu. Brada je opřena o zem. Celé tělo je uvolněné, nohu zvedáme pouze stahem svalů v levé polovině dolní části zad a svalů hýžďových. Boky se nevytáčejí, během celého cvičení zůstávají na zemi. Nohy vystřídáme a celé opakujeme.

4. Z lehu na břiše s oporou o čelo zvedáme pouze hlavu. Nejprve protáhneme bradu dopředu a pak zvedáme hlavu do záklonu. Ramena zůstávají na zemi.

5. V lehu na pravém boku si položíme hlavu na pokrčenou pravou paži. Z této polohy unožujeme levou nohu. Levá paže leží během celého cvičení volně na boku. Tělo držíme v jedné rovině, nevysazujeme zadek. Pánev nevytáčíme, abychom místo unožování nepřednožovali.

6. Ze stejné výchozí polohy jako v předchozím cviku zvedáme do úklonu hlavu. Pokrčená pravá paže zůstává ležet na zemi.

Můžeme provést cvičení 5. na pravém i levém boku a potom cvičení 6. na pravém i levém boku. Právě tak můžeme obě cvičení provést nejprve na pravém a pak na levém boku.

II. SÉRIE

1. Z lehu na zádech zvedáme současně obě natažené a uvolněné nohy. Pánev držíme podsazenou, bederní část páteře je během celého cvičení přitisknuta k zemi.

2. Z lehu na zádech zvedáme do sedu trup. Nohy se nezvedají, zůstávají na zemi. Rukama se opřeme za zády. Záda držíme rovná. Když se pokládáme na zem, záda uvolníme, vyhrbíme.

3. Z lehu na břiše zvedáme současně obě nohy. Hlava je opřená o bradu. Můžeme si pomoci oporou o ruce, které případně můžeme podložit pod pánev. Jak vysoko nohy zvedneme, není tak podstatné, ale určitě není cílem se přepínat.

4. Z lehu na břiše zvedáme stahem zádových svalů horní část trupu. Ruce se neopírají o zem. Nohy se nezvedají, jsou uvolněné.

5. V lehu na pravém boku si položíme hlavu na pokrčenou pravou paži. Levou paži pokrčíme obdobným způsobem a položíme ji nadloktím přes hlavu. Ruce můžeme za hlavou spojit. Z této polohy zvedáme obě nohy. Zpočátku, než získáme smysl pro rovnováhu, se můžeme levou rukou opřít před tělem.

6. V lehu na pravém boku je hlava položena na pokrčené pravé paži. Levá paže je položena volně na boku. Z této polohy zvedáme horní část těla včetně pokrčené pravé paže. Nohy se nezvedají. Nevytáčíme se do předklonu. Zpočátku, než nám svaly po stranách trupu zesílí, můžeme pravou paži volně položit před tělo.

185III. SÉRIE

1. Z lehu na zádech zvedáme do polosedu trup a jednu nohu. Paže předpažíme. Nohy vystřídáme. Opakujeme.

2. Z lehu na zádech zvedáme do polosedu současně trup a obě nohy. Zpočátku můžeme zvednout nejprve trup a potom nohy. Paže předpažíme. Nohy nepřidržujeme rukama.

3. V lehu na zádech pokrčíme nohy, přitáhneme paty k hýždím, ruce opřeme za hlavou dlaněmi o zem. Z této polohy se zvedáme do mostu. Hlava zůstává opřena o zem, jen ji překulíme na temeno. Tím posuneme celé tělo poněkud dozadu, čímž dostaneme holeně přibližně kolmo k zemi.

4. Cvik je stejný jako cvik předchozí, jen s tím rozdílem, že nohy jsou od sebe více vzdáleny.

5. V lehu na pravém boku si podepřeme hlavu dlaní pokrčené pravé paže. Z této pozice zvedáme levou nohu a současně upažujeme levou paži ke zvednuté noze.

6. Ze stejné výchozí polohy jako v předchozím cviku unožujeme levou nohu. Pravou nohu vytočíme, ohneme v koleni a jejím chodidlem podepřeme v konečné pozici koleno levé nohy. Levou paži upažíme ke zvednuté noze.

IV. SÉRIE

Výchozí polohu pro první čtyři cviky této série zaujmeme takto: V lehu na zádech zpevníme tělo, podsazením pánve přitlačíme bederní část zad k podložce, přitáhneme bradu na prsa. Pak plynule zvedáme nohy a až je přeneseme přes polohu kolmou k zemi, zvedneme postupně i záda. Spojíme ruce za zády a propneme paže, čímž dostaneme lokty blíže k sobě. Bedra podepřeme rukama a prohneme se v nich. Nohy směřují kolmo k zemi.

1. Z výchozí polohy snižujeme pokrčením levou nohu tak, až se její koleno dotkne čela. Natažená pravá noha se trochu vychýlí nad hlavu. Nohy vystřídáme.

2. Z výchozí polohy snižujeme pokrčením obě nohy tak, až se kolena dotknou čela.