„Zlaté učení“ Maháprabhudžího

 • mantrabarvyMiluj Boha z čistého srdce.
 • Nejlépe plníš dharmu (způsob bytí), řídíš-li se v životě etickými zásadami. Neslevuj z nich po celý svůj život.
 • Chceš-li cokoliv vykonat, pusť se do díla s pevným odhodláním, a uspěješ.
 • Konej dobro. Nečistými činy se neobírej ani v myšlenkách a nedopouštěj se jich.
 • Vydal-li ses na cestu, nedej se odradit překážkami. Překážky jsou jako trny na růži. Není růže bez trní a není cesty bez překážek. Překonávej je a pokračuj k cíli.
 • Spoléhej na vlastní síly a nebuď závislý na jiných. Věř svým schopnostem, a Bůh ti pomůže.
 • Úspěch tvého jednání záleží na síle tvého vnitřního přesvědčení a na sebekázni. Neztrácej odhodlání a nikdy se nevzdávej.
 • Nestačí udržovat vnější čistotu. Pravidelná vnitřní očista je stejně důležitá.
 • Nebuď pokrytecký, nelži. Pravda vítězí.
 • Prokazuj dobro všem živým tvorům, pomáhej, kde můžeš. Tím, že pomáháš druhým, pomáháš i sobě.
 • Vystříhej se zpupnosti a povýšenosti. Považuj všechny lidi za sobě rovné.
 • Cokoli, o čem si myslíš, že je tvé, ti patří jen dočasně. Proto se oprosti od pýchy nad tím, že něco máš.
 • Nezakládej si na svém majetku, postavení nebo vědění. Vždy se najde někdo, kdo je víc než ty.
 • Buď poctivý, a o nic nepřijdeš. Každá nepoctivost vede ke špatnému konci.
 • Nechval se, chválit tě mají jiní. Velikost nespočívá ve velikášství, ale ve skromnosti.
 • Nedej se odradit problémy. Řeka pozemského života protéká mezi břehy radosti a žalu. Kdo v neštěstí ztrácí odvahu, nedosáhne nikdy cíle. Neztrácej důvěru a plň dál své povinnosti.
 • mantrahnedaCo můžeš vykonat dnes, neodkládej na zítra. Uskutečňuj správná předsevzetí okamžitě, protože nevíš, co se může stát v následující chvíli.
 • Buď si neustále vědom, že všichni jsou si rovni, a jednej se všemi se stejnou úctou. Buď lidem prospěšný. Není-li člověk prospěšný druhým, nemá jeho život smysl.
 • Všechny požitky jsou pomíjivé. Nenech se zlákat jejich klamným zdáním. Opravdová radost spočívá v radosti, kterou působíš jiným. Smysl života je sloužit životu.
 • Neplýtvej časem. Každá vteřina je vzácná a nenahraditelná. Čas na nikoho nečeká a minulost se nevrací. Meškáš-li, zmeškáš. Využívej času smysluplně.
 • Každý má své přednosti a své chyby. Chyb si nevšímej a ber si příklad z předností. Od každého se můžeš naučit něčemu užitečnému.
 • Dopustíš-li, aby se v tobě uhnízdily špatné návyky, těžko se jich zbavíš. Zlozvyk je schopen zničit člověku život. Nechceš-li přijít o zdraví, o rodinu a o přátele, vyhýbej se toxikománii-tabáku, alkoholu a drogám. Pěstuj si zvyky, které ti usnadní smysluplný život.
 • Vstávej před východem slunce a vykonej svá duchovní cvičení. Jejich blahodárný účinek tě bude provázet po celý den.
 • Buď střídmý v jídle. Přejídání a požitkářství vede k lenosti a k nemocem.
 • Prokazuj úctu rodičům, učitelům a Mistrovi. Žij v lásce a harmonii s bratry, sestrami a se všemi příbuznými.
 • Dodržuj slovo, i kdyby tě to mělo stát život.
 • Ať tvé skutky odpovídají tvým slovům.
 • Nemarni čas jalovým tlacháním. Říkej věci, které mají význam.
 • Buď věrný svému životnímu partnerovi. Vyhýbej se situacím, které by tě mohly svést k nevěře.
 • Nesuď, nerozhoduj a nejednej na základě prvního dojmu. Počkej, až o věcech získáš hlubší znalosti. Ušetříš si tím řadu nepříjemností.
 • Nesplacené dluhy rozvracejí i pevná přátelství. Lépe je dát než půjčit a pak být zatrpklý vůči dlužníkovi, který nesplatil dluh. Dávej z čistého srdce, ale dobře si rozvaž, komu co dáváš.
 • lotus2Zbytečné hromadění světských statků se stává břemenem. Majetek je pomíjivý, protože Lakšmí, bohyně bohatství, je vrtkavá. Nejužitečnější je to jmění, které rozdáš potřebným a na duchovní účely.
 • Nevypouštěj z úst slova, kterých bys později litoval. Nedopouštěj se činů, které mají za následek ztrátu cti anebo zasévají semena nesvárů.
 • Vyhýbej se zbytečným hádkám a špatné společnosti. Stýkej se s dobrými a moudrými lidmi.
 • Nikdy nemluv špatně o rodičích a o Mistrovi a nedopřávej sluchu těm, kdo o nich špatně mluví.
 • Nevyžívej se v nářcích nad svými potížemi. Nedělej si z lidí nepřátele zbytečnými chybami.
 • Zasazuj se ze všech sil o to, aby se šířily a uskutečňovaly etické ideály. Přispěješ tím k harmonii ve světě.
 • Uč se kontrolovat své choutky, nedopusť, aby se smysly staly tvými poručníky.
 • Pohodlnost patří mezi největší nepřátele člověka. Bez úsilí ničeho nedosáhneš. Odnauč se být líný.
 • Nenech se vláčet vášněmi. Nebuď jako slon, který se řítí za papírovou atrapou slonice a padne do pasti, nebo jako čmelák, který se zpit vůní lotosu zapomene při západu slunce v jeho uzavírajícím se květu a zhyne, ani jako noční můra, která se bezhlavě vrhá do plamene svíčky a uhoří. Nedopusť, aby tě světské žádostivosti odváděly od touhy po duchovním poznání. Usiluj o rozvoj svého vědomí.
 • Neprotiv se přírodním zákonům a neporušuj přírodní rovnováhu. Kdo jedná proti přírodě, přivolává si na sebe nemilosrdnou odplatu.
 • Nepotápěj se pro perly, když se na moři vzdouvají vlny.
 • nebeBer si příklad ze světců a významných osobností. Každý je sám strůjcem svého štěstí, jen na tobě záleží, jak naložíš se svým životem.
 • Káže-li někdo o Nejvyšším Poznání, aniž k němu sám došel, žije v nevědomosti. Sebeučenější řeči nejsou moudré, nejsou-li podloženy zkušeností poznání.
 • Nestačí se obléci do mnišského roucha a odejít do ústraní. Utíkat od světa nemá cenu, není-li člověk vnitřně pročištěn a nechová-li se podle etických zásad.
 • Nechoď tam, kde nejsi vítán.
 • Nabývej majetku poctivě, vlastní prací, a užívej ho k obecnému p