Jóga a dualita prostřednictvím Loma Viloma techniky

dualitaŽijeme ve světě dualismu. Vše kolem nás i v nás je duální a houpe se stále na miskách vah tu na jednu, tu na druhou stranu podle toho, jak se k sobě a okolí chováme.

Ať už je to primární otázka života a smrti, dobra a zla, lásky a nenávisti, radosti a smutku, dávání a přijímání, vzestupu a pádu, iluze a skutečnosti, připoutanosti a nezávislosti, sebekontroly a spontánnosti, pravdy a lži, naivity a rafinovanosti, citu a intelektu, ducha a hmoty, pokory a pýchy, chudoby a bohatství, pracovitosti a lenosti, ženy a muže, vědy a náboženství, osudu a svobodné vůle, vědomí a nevědomí, začátku a konce…

To je jen pár ze všech možných polarit, které v tomto čase oslovují mě osobně. Je to jen na nás samotných, kdy a jakým způsobem nastolíme rovnováhu a vnitřní harmonii se sebou samými i se stále se proměňujícím světem jevů, ve kterém žijeme. Také stále pracuji na své rovnováze a jóga, meditace a živá strava mi k tomu velmi pomáhají. Cítím, že člověk nemá hledat štěstí ani neštěstí, ale rovnováhu a tedy klid. Není to o průměrnosti a šedi, jak jsem si kdysi myslela, ale o sjednocení protikladů a o celosti bytostného Já, které je výslednicí všech našich polarit. Já si celost v sobě představuji jako středobodovost, ukotvení. Zen buddhismus říká, že světlo a tma stojí proti sobě, avšak jedno závisí na druhém, stejně jako krok pravé nohy na kroku levé. Zkrátka jak bychom se mohli „ustředobodit“, kdybychom prostřednictvím našich zkušeností z duality nemohli zjistit, co je špatné?

I jóga má pro vyrovnávání vnitřní a tedy i vnější polarity techniku s názvem Loma viloma, díky níž harmonizuje celé tělo i mysl a následně proměňuje i naše vnímání světa kolem. Loma jako označení pro záporný pól se týká dolní poloviny těla a viloma, jako kladný pól představuje horní polovinu těla. V systému jde o střídavou a pravidelnou aktivizaci obou pólů, což má vést k posílení vnitřní rovnováhy organismu. Spodní břicho a jeho bod kanda, znamenající hlízu či kořen, umístěný okolo pupku, zde symbolizuje již zmíněnou středobodovost a neutralitu, ve které se vše mění a obrací jedno v druhé. Nemění se zde jen povaha energie, ale protínají se tu i 3 důležité nádí neboli kanálky – ida, pingala a sušumna, kterými protéká životní energie (prána) a jež spojují 6 čaker v našem jemnohmotném těle.

Technika Loma viloma patří mezi jedno z mála dynamických cvičení jógy a můžeme ho zařadit do průpravného cvičení. Tento systém dříve vyučoval indický učitel jógy Dr. svámí Gítánanda Giri, který jej převzal od svého učitele svámího Kanakanandy. Ve cvičení se střídají pozice charakteru loma s pozicemi viloma. V pozicích loma proudí záporný polarizující proud prány směrem k hlavě a v pozicích viloma proudí kladný polarizující proud prány směrem k nohám. Tímto energetickým prouděním je naše tělo pránicky promýváno a harmonizováno a tím dochází k posílení fyzického i psychického zdraví.

Celé cvičení obsahuje 5 sestav cviků, které jsou řazeny od nejjednodušších ke složitějším, takže je může cvičit skutečně každý, což je jednou z velkých výhod. Když se rozhodneme pro cvičení Loma viloma techniky, vždy bychom měli zacvičit alespoň jednu celou sérii, nikoli například jen jeden cvik ze série. Navázání počtu jednotlivých sérií je libovolné. Určitě bychom neměli pokračovat v provádění následujících sérií v případě, že jsme dobře nezacvičili sérii předchozí. Není nutné, abychom soutěžili sami se sebou a způsobili si tak možné poranění. Než cvičit špatně náročné cvičení, je mnohem prospěšnější cvičit dobře cvičení jednoduché.lv

Každá série má tři dvojice cviků a jasně daný postup, kdy většinou začínáme v lehu na zádech, pak cvičíme v lehu na břiše a nakonec v lehu na boku. V první dvojici cviků každé série děláme vždy předklony, ve druhé dvojici cviků záklony a ve třetí dvojici cviků děláme úklony či jiné pozice na boku.

Všechna cvičení se snažíme provádět uvolněně. Nohy, ruce i trup držíme při cvičení natažené, ale ne napjaté. Při cvičení na bocích držíme tělo natažené v jedné rovině. Ani nevysazujeme zadek, ani se neprohýbáme. Pozice zaujímáme vždy plynulým pohybem s nádechem a s výdechem se stejně plynule vrátíme zpět do výchozí polohy. Rychlost pohybu přizpůsobíme tak, aby nám pohyb vyšel na celou dobu nádechu i na celou dobu výdechu. Každý cvik provádíme třikrát. Pokud se ve cviku zvedají levá a pravá noha samostatně, považujeme za jeden cvik zvednutí po řadě obou nohou. Pořadí cviků pro pravou a levou stranu je možné si zvolit individuálně tak, jak jsme zvyklí.

Důležitou roli v celém systému hraje také dýchání. Dýcháme plným jógovým dechem, který zahrnuje břišní, hrudní i podklíčkový dech, spojený do dechové vlny. Cílem je stanovit si vlastní dechový režim se zádržemi po nádechu i výdechu, přičemž nádech i výdech jsou stejně dlouhé a zádrže tvoří polovinu doby nádechu či výdechu. Na začátek můžeme použít dechový rytmus například v poměru 2:1:2:1 nebo 4:2:4:2, později 6:3:6:3, pokročilý se mohou ustálit i na poměru 8:4:8:4. Toto rytmické dýchání se nazývá polaritní dech. Aby bylo cvičení ve své genialitě přístupné opravdu všem, mohou začátečníci nebo lidé, kteří zádrže provádět nesmějí, např. těhotné ženy, kardiaci apod., dýchat bez zádrží, v rytmu 4:2 nebo 6:3 nádech:výdech. To pomůže vybraným jedincům se ze začátku naučit soustředění na pomalý a vědomý způsob jógového pohybu, sladění pohybu a dechu a vědomé prožívání napětí v jednotlivých částech těla, s následným uvolňováním. Velmi důležité je dechový rytmus udržet i během přechodů do jiné polohy, popřípadě v přestávkách mezi pozicemi či jednotlivými sériemi či při potřebě odpočinku. Zkrátka po celou vyhrazenou dobu cvičení dýcháme svým vlastním zvoleným rytmem dechu, který nám pomůže provést cvičení opravdu správně.

Literatura uvádí 2 hlavní typy provádění jednotlivých cviků a to buď tak, že například v I. sérii zvedáme 3x za sebou pravou nohu a pak 3x za sebou levou nohu, jak je to popsáno například v Unijóze manželů Knaislových nebo druhý způsob je ten, že zvedneme pravou nohu, pak levou nohu a takto střídavě opakujeme cvik nejméně třikrát, jak to popisuje Milan Polášek nebo Vlastimil Růžička. Myslím si, že oba způsoby jsou příjemné a záleží jen na rozhodnutí každého, jak bude cvičení provádět.

Zde nastíním podrobný popis cvičení, jak je uvedeno na obrázku výše:

kameny1I. SÉRIE

1. Z lehu na zádech zvedneme během celého nádechu nataženou, ale uvolněnou levou nohu. Během zádrže dechu (pokud ji děláme) v této poloze setrváme. Pak během celého výdechu položíme nohu na zem. Během zádrže dechu setrváme v uvolněném lehu na zádech. Totéž opakujeme s pravou nohou. Celé cvičení opakujeme nejméně třikrát.

2. Z lehu na zádech zvedáme pouze hlavu. Ramena zůstávají na zemi. Bradu přitáhneme na prsa. Opakujeme 3x.

3. Z lehu na břiše zvedáme levou nohu. Brada je opřena o zem. Celé tělo je uvolněné, nohu zvedáme pouze stahem svalů v levé polovině doln