Jógová praxe

joga23Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit“. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k Bohu. Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního já. Jóga je nejvyšší vesmírný princip. Je to světlo života, univerzální, tvůrčí vědomí, které je stále bdělé, vědomí, jež bylo, je a bude věčné.
Před mnoha tisíciletími zkoumali indičtí rišiové (mudrci a světci) ve svých meditacích přírodu a vesmír. Probádali zákony hmotných i duchovních oblastí a získali vhled do základních souvislostí ve vesmíru. V zevním světě i na duchovních úrovních prozkoumali vesmírné i přírodní zákony a prvky, život na Zemi, i síly a energie působící v kosmu. Už ve védách je popsána a objasněna jednota hmoty a energie, vznik vesmíru a působení elementárních sil. Mnohé z těchto poznatků dnes znovu objevuje a potvrzuje moderní věda.

Z těchto zkušeností a závěrů vznikl velmi rozsáhlý a všeobsažný systém zvaný JÓGA, který obsahuje neocenitelné praktické rady týkající se těla, dechu, koncentrace, uvolnění i meditace. Cviky jsou prověřeny již několika tisíciletími a pomáhají milionům lidí. Jóga se vyučuje po celém světě v jógových střediscích, na vysokých školách, ve zdravotních zařízeních, sportovních klubech, rehabilitačních centrech a lázeňských domech. Je vhodná pro všechny věkové stupně, nevyžaduje žádné akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci.

Yoga-5-Breath

K cílům Jógy patří:

 • tělesné zdraví
 • duševní zdraví
 • sociální zdraví
 • duchovní zdraví
 • seberealizace a uskutečnění božského v nás

 

 

Těchto cílů lze dosáhnout:

 • láskou a pomáháním všem tvorům,
 • úctou k životu, ochranou přírody a životního prostředí,
 • mírumilovným rozpoložením mysli,
 • plnohodnotnou vegetariánskou stravou,
 • čistými myšlenkami a pozitivním způsobem života,
 • tělesným, duševním a duchovním cvičením,
 • tolerancí vůči všem národům, kulturám a náboženstvím.

Čtyři druhy zdraví

ashtanga-yoga-intermediate-series-posterTělesné zdraví 
Tělesné zdraví je jedním z nejdůležitějších základů našeho života. Paracelsus řekl zcela výstižně: „Zdraví není všechno, ale bez zdraví ničeho není.“ Pro zachování nebo obnovení zdraví existují tělesná cvičení – ásany, dechová cvičení – pránájáma a relaxační techniky. V systému Jóga v denním životě jsou klasické ásany a pránájáma rozčleněny do osmidílného systému, který začíná SARVA HITA ÁSANAMI (v překladu cviky vhodné pro všechny). Po tomto prvním, přípravném díle následuje sedm dalších, které vedou krok za krokem k pokročilým ásanám a pránájámě.
Důležitým faktorem zdraví je také strava – více sekce Sluneční strava nebo článek Jóga a výživa.

Duševní zdraví 
meditujicipesMysl a smysly bychom měli mít pod kontrolou; zatím nás však ovládají, místo abychom my ovládali je. K tomu, abychom mohli mysl kontrolovat, potřebujeme nejdříve vnitřní analýzu a očištění. Negativní myšlenky a strach vytvářejí nerovnováhu v tělesných a nervových funkcích a stávají se příčinou mnoha nemocí a utrpení. Základem duševní pohody je čistota myšlení, vnitřní svoboda, spokojenost a zdravé sebevědomí. Proto usilujme vždy o to, abychom překonali negativní vlastnosti a smýšlení a postupně rozvinuli pozitivní myšlení a jednání.

I zde nabízí jóga mnohé možnosti: mysl pročišťuje a osvobozuje cvičení mantry (mantra = slabiky nebo slova s pozitivní vibrací), dodržování etických zásad, dobrá společnost a četba inspirativních knih. Důležitým nástrojem sebezkoumání a sebepoznávání je meditační technika sebedotazování a sebeanalýzy, která je rovněž rozčleněna do jednotlivých stupňů. V ní pronikáme do podvědomí, které je původcem našich přání, komplexů, vzorců chování a předsudků. Toto cvičení nás vede od poznání sebe sama – jací jsme a proč jsme se takovými stali – přes sebepřijetí až k seberealizaci. Umožňuje nám překonat špatné vlastnosti a návyky, a tím nám pomáhá lépe zvládnout životní problémy.

Sociální zdraví 
pospolitostSociálním zdravím chápeme schopnost být šťastný a umět šťastnými učinit i druhé. Znamená to pěstovat kontakt a komunikaci s ostatními lidmi, převzít zodpovědnost ve společnosti a pracovat pro ni. Je to i schopnost odpočívat a prožívat život v celé jeho kráse.

Například jeden z nejpalčivějších problémů naší doby, drogová závislost, je znakem sociální nemoci. Pomocí jógy lze tuto nemoc překonat a dát životu nový smysl a pozitivní cíl. Síla ochoty se transformovat ovlivňuje a utváří osobnost i charakter, a má proto obrovský význam pro duchovní rozvoj.

Žít jógu znamená pracovat na sobě i pro druhé. Pracovat hodnotným a tvůrčím způsobem na sobě samém, pracovat pro naše bližní, pro společnost, pro zachování přírody a prostředí, pro mír ve světě. Praktikovat jógu znamená být aktivní v tom nejkladnějším slova smyslu a pracovat pro blaho celého lidstva.

Duchovní zdraví 
modlitbaHlavní zásada duchovního života a současně nejvyšší příkaz lidství zní:
AHIMSÁ PARAMÓ DHARMA 
Neubližování je nejvyšší zákon.

To znamená neubližovat chováním, slovy, myšlenkami a city. K duchovnímu zdraví vede modlitba, meditace, mantra, pozitivní myšlení a tolerance.
Člověk má být