Jóga jako pomocník v nové době

vesmirZačnu tím, že vás požádám, abyste mě laskavě následovali na malou exkurzi do vesmíru.

Představme si, že jsme v nekonečné prázdnotě vesmíru. Nemáme žádné tělo. Jsme pouhým okem, které se může dívat nerušeně všemi směry. Neexistuje zde nahoře či dole, dopředu či dozadu. Není tu žádný bod, od kterého bychom mohli vůbec vnímat nějaký směr. Jen prázdnota… prázdnota… temno… a ticho! V této prázdné nicotě se z ničeho nic objeví v dálce malá světelná tečka, která pomalu roste, zatímco ji pozorujeme. Pomaličku se stává tak velkou, že jsme schopni si všimnout, že se jedná o kouli, která se točí kolem své osy a přibližuje se k nám dechberoucí rychlostí. Ta koule se stále zvětšuje, až nabude gigantických rozměrů a prosviští kolem nás… a pak znovu zmizí v temné prázdnotě.
Tato gigantická koule, která právě prosvištěla prázdnotou vesmíru je naše Země! Ve vesmíru nejsou žádné dopravní značky, žádné kolejnice, na kterých by Země mohla jet, vůbec nic, co by nám ukazovalo trasu, kterou Země musí obíhat. Může se zdát, že kolem nás prolítla, aniž by sledovala předem určený směr. A přesto víme, že trasa Země stejně jako všechny její sebemenší pohyby jsou určeny neobyčejně přesnými matematickými, fyzickými a geometrickými zákony. Síly, které vyzařují ze všech různých míst v kosmu směrem k Zemi a ze Země ven do kosmu, udržují Zemi na svém místě a nesou ji dál po její oběžné dráze. Ani jeden jediný pohyb se neuskuteční náhodou. Ne! Neměnné zákony, které působí od začátku času, určují dráhu, kterou Země obíhá, a stejně tak způsob a čas, který jí to trvá.

My lidé jsme obyvatelé této zeměkoule. Jestliže se naše Země musí pohybovat v dráze určené přesnými matematickými a geometrickými zákony, je možné, že dráha lidstva, individuálně i kolektivně, by mohla být věcí náhody? Je vůbec myslitelné, že by člověk, nejvyšší bytost na žebříčku stvoření, byl předurčený k tomu, aby se bezcílně plahočil jako na vyprahlé poušti, aby byl obětí nahodilé bolesti a utrpení? Ne! Nic není otázkou náhody! Náš život je veden neviditelnými silami úplně stejným způsobem, jako jsou planety vedeny po svých drahách ve vesmíru. Musíme projít předem určenou cestu stejně jako hvězdy nebo samotná Země.

Když se ohlédneme za tím krátkým časovým úsekem, který jsme zvyklí nazývat historie lidstva, rozpoznáváme určité opakující se události a změny. Historie těch národů, které mají velmi dlouhou minulost, dokazuje, že lidstvo ve svém vývoji prochází určitými obdobími. Každé období přináší člověku novou ideu, kterou je potřeba zrealizovat, nový úkol, který je potřeba splnit a novou zkoušku, které je potřeba čelit. V době, ve které žijeme, se naše planeta přiblížila konci takového období.

Lidstvo prošlo a přežilo zkoušku nastolenou touto epochou a je nyní připraveno naučit se novou lekci, kterou nám Bůh ve své nekonečné prozřetelnosti dává. Bouře vyhlazování se přehnala planetou a zničila svět, jaký jsme do té doby znali. Ale my se můžeme poučit z duchovních hodnot a činů světa, který skončil v troskách. Nebyla to náhoda, že čtyři jezdci apokalypsy měli určitou dobu celou Zemi ve své hrsti. Naše civilizace, která klesla hluboko do bahna materialismu, dala sama život těmto devastujícím silám, které se přehnaly starým světem.

 

rp_spojeni-300x193.jpgDíky božímu řízení se naše Země dostala do nové stanice. Nemá žádný smysl utápět se v nářcích nad zmizením starého světa a nad všemi těmi změnami, které se stále dějí. Bylo by spíš moudřejší přizpůsobit se těmto událostem a pokusit se tím nejlepším možným způsobem vyřešit problémy, které nám život přináší. Jako součást našeho úkolu rekonstrukce bychom se měli zaměřit především na ty oblasti, ve kterých jsme doteď byli nejslabší. Západ učinil neuvěřitelný pokrok a dosáhl vysoké úrovně v umění, vědě a technologii, ale zcela zanedbal činitele těchto výkonů – člověka samotného.
I to nejmenší dítě ví o technologických vymoženostech dnešní doby: automobilové a letecké motory, rádio, televize, elektřina, elektronika – a mnoho dalších. Ale ani dospělí, dokonce ani ti největší vědci neví, co člověk vůbec je! V poslední velké epoše lidské historie lidé Západu úplně zapomněli, že nestačí znát tajemství fyziky, matematiky a chemie, ale že naopak prvním objektem lidské studie, výzkumu a pochopení by měl být samotný člověk, který je objevitelem všech těchto tajemství. Zatímco lidé zaměřovali svou pozornost na věci vnější, úplně zapomněli dívat se dovnitř a položit si otázku: „Kdo jsem?“ Toto zanedbání mělo ale vážné následky: zatímco se technologický vývoj stále zdokonaloval, samotný člověk se stával víc a víc nedokonalým.

Během toho, co strojírenství a technologie zvyšovaly pohodlí člověka, lidská duše upadala stále hlouběji a hlouběji do nespokojenosti a bídy. Člověk, který ztratil sám sebe, je sužován palčivým nepokojem a výsledkem vnitřní nespokojenosti a tragédie je vždy válka, destrukce, kosmická katastrofa. Lidstvo upadá do bídy z jednoho prostého důvodu, a sice že lidé hledají štěstí vně sebe, místo toho, aby ho hledali na tom jednom jediném místě, kde ho lze nalézt – uvnitř sebe sama.

Ale utrpení, které se často zdá, že jen roste a nabaluje se, nás nakonec přinutí odvrátit pozornost od věcí a obrátit ji k osobě, která trpí – nám samotným! Dříve nebo později se musíme naučit, že skutečný důvod našeho utrpení je propastný nedostatek sebepochopení a sebeovládání. Člověk prostě nezná svou vlastní duši a principy a síly, které hluboko v ní působí. Nezná zdroj svých myšlenek nebo zdroj svých přání a spoután touto nevědomostí vlastního bytí, nedokáže ovládat sám sebe ani svůj osud.
Stejně slepým způsobem, kterým následuje své zvířecí instinkty a pudy, s ním osud hází sem a tam jako s lodí bez kormidla uprostřed bouře. Na druhou stranu když v sobě člověk objeví různé úrovně, na kterých probíhá život, a naučí se ovládat se, je schopen řídit svůj vlastní osud. Síla, která řídí náš osud, nestvořila člověka pro to, aby žil v bídě, ale pro to, aby byl šťastný. Pouze jeho slepota ho vrhá do utrpení. Tato neviditelná síla nás nutí probudit se z naší nevědomosti. Bible nás učí: „Bděte!“ Co to znamená? Ne to, že bychom měli bdít celou noc, ale že bychom vždy měli být bystří, bdělí a ostražití. Musíme mít oči stále otevřené a neusnout, musíme stále bdít, aby nás nezřízené vášně, jako vlci v noci nevědomosti, nepřipravili o to nejcennější vlastnictví naší duše – naše základní a věčné právo na štěstí.

 

muzAle lidé si radši nasadí klapky na oči a uši a čekají, až je osud probudí krutými silami a oni budou konečně po všech svých úhybných manévrech donuceni k tomu, aby se vydali tou jednou a jedinou možnou cestou k naplnění. Po tisíce let jistí zasvěcení muži a ženy působili v utajení na zasvěcených místech a předávali své skvělé znalosti neofytům, kteří za nimi přišli. Lidská rasa nyní ve svém vývoji k vyspělosti dosáhla úrovně, na které jsou lidé zasvěcováni nejen jako jednotlivci ale jako celé skupiny.
Před tisíci let museli uchazeči o zasvěcení projít řadou zkoušek. V jeskyních indických hor a v černočerné tmě egyptských pyramid museli projít těmi nejvyššími testy sebeovládání: popření smrti. Pouze až po tomto testu mohli postoupit k vyšším stupňům výcviku. V naší době museli projít lidé těmito testy ve skupinách. V temnotě protibombových úkrytů museli zjistit, jestli dokážou překonat svůj strach ze smrti.
Dříve museli žáci předvádět cvičení sebemučení, aby vyvinuli svou sílu vůle. Dnes žijí miliony lidí v nejhlubší bídě a jejich každodenní existenční boj je nutí trénovat sebeovládání a odříkání si. Ale zatímco skrze odříkání roste duchovní síla vědomého jednotlivce, nevědomého člověka síly osudu vedou slepě do velkého utrpení. Zmatený a bezradný čelí zdánlivě neřešitelným problémům a vážně mu hrozí nebezpečí psychické nemoci nebo nervového zhroucení. Jeho jediné východisko z takové situace je zjistit, jaké úmysly s ním osud má, a vědomě toho využít ke svému duchovnímu vývoji.

Od úsvitu lidské existence znali lidé Východu důležitost sebepoznání a sebeovládání. Stejně jako lidé na Západě dosáhli vysokého stupně technologie, jejich bratři na Východě po dlouhém, usilovném a trpělivém výzkumu v oblasti lidské psychologie vyřešili největší ze všech záhad: člověka! Všechna tajemství lidské mysli, duše a těla byla známa moudrým mužům Orientu, když dosáhli svého cíle. Tito velcí mistři předávali své znalosti hledačům pravdy, kteří se stali jejich žáky. Systematicky je zasvěcovali do velkého vědění. Postupně vyvinuli důkladně vyzkoušené systémy, pomocí kterých může každý dosáhnout naprostého sebepoznání a ovládnout k dokonalosti duchovní schopnosti, které se v něm skrývají.

Obecné jméno pro tyto systémy je jóga. Západ je stále vůči józe velmi ignorantní a nechápe ji. Lidé si myslí, že jóga je nějaký druh kultu nebo náboženské sekty a mají tendenci spojovat jogína, který dosáhl svého cíle cvičením jógy, s fakírem, který předvádí své triky na ulici. Dovolte mi zde zdůraznit, že jóga není náboženství, ale obecný název systémů vlastního vývoje založených na psychologických faktech. Bylo by velkou chybou se domnívat, že jogín je sebemučící fakír, který spí na hřebících, jak ho často vídáme v kreslených seriálech nebo karikaturách.
Jen ti muži a ženy, kteří dosáhli nejvyššího cíle moudrosti, jsou jogíni. Opravdoví jogíni žijí v naprosté odtažitosti od světa a používají své mimořádné a takzvané „magické“ schopnosti pouze tehdy, pokud tím mohou pomoci ostatním. Protože znají tajemství mysli a těla a vyřešili záhadu svého vlastního já, jsou mimořádně dobromyslní a vybaveni skvělým smyslem pro humor, který vychází z naprostého pochopení lidských slabostí. Ujasněme si jednu věc: jogín je naprosto zdravá lidská bytost. Jóga nás učí o zákonech, které vládnou mysli a tělu, a učí nás, jak si uchovat zdraví. Praktikováním jógy se i ten nejneohrabanější člověk naučí překonat těžkosti každodenního života. Pro případ, že by se stále někdo domníval, že jóga odvádí člověka z reálného života do nějakého nejasného mysticismu, ráda bych vám pověděla o tom, jak velký indický mistr Ramakrišna učil své žáky.

 

ucedniciJednoho dne poslal Ramakrišna jednoho ze svých žáků do Kalkaty, aby nakoupil zásoby jídla do domácnosti. Žák se vrátil mnohem dřív, než se očekávalo, a předložil před mistra svůj nákup. Ramakrišna ihned viděl, že jeho žák nakoupil velmi málo jídla za množství peněz, které utratil. Když se ho zeptal proč, žák odpověděl, „Ó mistře, přece byste ode mě nečekal, abych ztrácel drahocenný čas, který mohu vynaložit na hledání tajemství své duše, k tomu, abych někde uboze smlouval o ceně materiálních věcí! Zaplatil jsem takové ceny, o které si lidi řekli, a spěchal jsem zpět, abych se znovu mohl pozvednout do duchovních rovin.“ „Můj synu,“ odpověděl Ramakrišna: „Nezaměňuj svatost za hloupost!“

Jóga přináší zdraví, klid a pocit bezpečí. Lidé ze Západu mohou v těchto těžkých dobách boje využít cvičení jógy ve svůj prospěch víc než kdy jindy. Jóga využívá vzájemných vztahů, které existují mezi tělem a myslí, a dává možnost vyvíjet kolosální síly, které jsou hluboko skryty v každém jednotlivci, které jsou ale průměrnému člověku neznámé a zdánlivě neexistující. Cvičení jógy nám dává vládu nad těmito silami, které lidé na Západě považují za neuvěřitelné.

Jóga rozvíjí naši sílu soustředění, zvyšuje odolnost našeho nervového systému a kdykoliv se přesto unavíme, následkem přemíry nároků kladeným na nás moderním životem, víme, jak znovu osvěžit svou mysl a tělo během několika chvil vědomého a nabíjejícího cvičení. Neustále se objevující náhlé změny moderního života kladou ohromné nároky na naši sebekontrolu a duchapřítomnost. Jak velká výhoda se nám nabízí, pokud v těžkých situacích, které vyžadují okamžitá rozhodnutí, dokážeme jednat s bdělou myslí, silnou vůlí a nervy z železa!

Člověk, který cvičí jógu, je vždy pánem situace, protože vlastní duchovní zbraně, které ho činí nepřemožitelným. Tohle vše může být získáno relativně malým úsilím. Několik minut vědomého cvičení ráno a večer spolu se správným dýcháním po celý den je vše, co je zapotřebí. Jóga na nás klade jen jeden velký požadavek: Výdrž. Nejsilnější faktor v praktikování jógy je psychický přístup, posilování mysli a uvolňování potlačených sil. Tohle vše může být dosaženo jen houževnatým a vytrvalým cvičením.
Existuje mnoho systémů jógy, ale jeden z nejvhodnějších pro začátečníky, obzvláště na Západě, je systém, který seznamuje žáka se silami, které řídí jeho tělo, a učí ho, jak si utužit a udržet své zdraví. Tento konkrétní systém jógy je znám jako Hatha Jóga. Název Hatha Jóga nás neomylně přivádí k pravdě, na které je založený celý jógový systém. Naše tělo obsahuje dva póly, jeden pozitivní a druhý negativní. Pozitivní pól je na temeni hlavy a negativní pól na spodním konci páteře, v kostrči. Mezi těmito póly probíhá proud vysoké frekvence. Tento proud je samotný život. Vodič tohoto proudu je páteř. Naše tělo je oživováno a udržováno při životě pozitivními a negativními silami.
Když jsou tyto síly v naprosté rovnováze, naše tělo je zcela zdravé. V primitivním jazyce Orientu, se pozitivnímu proudu říkalo „Ha“, což znamená slunce, a negativnímu proudu „Tha“, což znamená měsíc. Spojení obou proudů v naprosté rovnováze bylo symbolizováno slovem „Hatha“, což znamenalo dokonalé zdraví. Kdykoliv je rovnováha mezi těmito dvěma proudy porušena, tělo onemocní.
Základní příčina takovéto poruchy rovnováhy je vždy psychická. V Indii lidé věděli už před 5000 lety, že přímé urychlující příčiny nemoci jsou malinkatá neviditelná stvoření, kterým dnes říkáme bakterie. Ale moudří lidé starověkého Orientu také věděli, že bakterie pouze mohou napadnout člověka, který se stal díky svému psychickému postoji přístupný a náchylný takovému útoku. Západní výzkum také prokázal, že existují lidé, kteří nepodléhají infekčním onemocněním. Jsou imunní. Jistě by stálo za to provést výzkum o tom, jak nejen bojovat proti bakteriím, ale také jak předcházet bakteriálnímu útoku. Západní výzkum by měl studovat, jak učinit jednotlivce imunním proti všem nemocem. Takový výzkum by západním myslím ukázal to, co moudří lidé Východu vědí už tisíce let, a sice že nejlepší ochrana proti všem druhům nemocí je silná a vyrovnaná mysl.

 

Zemanta Related Posts ThumbnailTěžké časy, kterými dnes procházíme, nás nutí udržet si dobré zdraví svými vlastními prostředky. Musíme se naučit, že když si urovnáme svůj psychický a duchovní příbytek, vytvoříme v sobě síly, které nám pomohou zůstat zdraví i v tom největším strádání a utrpení. Věřte mi prosím, vy, kteří čtete tyto řádky, když vám říkám, že člověk, který má dostat duchovní síly, může ve svém těle vytvořit vitamíny potřebné k udržení zdraví, i kdyby byl odsouzen k té nejnevhodnější a nejchudší stravě.

Na druhou stranu, pokud je narušena psychická a duchovní rovnováha člověka, jeho tělo bude vykazovat známky vážného nedostatku vitamínů, i kdyby jeho strava byla sebebohatší a sebevyváženější, a dříve či později takový člověk onemocní. Všichni víme ze své osobní zkušenosti, že i malá špatná zpráva stačí k tomu, abychom na sobě ucítili okamžité fyzické změny, i když jsme jinak velmi zdraví. Ztratíme chuť k jídlu, rozbolí nás hlava nebo se objeví jiné nepříjemné a rušivé symptomy. Dlouhodobé psychické rozrušení může způsobit ty nejzávažnější nemoci.
Dlouhodobé starosti mohou například způsobit vznik různých kamenů v ledvinách, močovém měchýři nebo žlučníku. Potlačený hněv dává průchod vzniku poruchám močového měchýře a jater. Nesplněné touhy způsobují zvýšenou žaludeční kyselost, která dříve či později vede k žaludečním vředům. Stavy strachu předcházejí křečovitým stahům cév a srdečním poruchám. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.
Každá nemoc má svou psychickou příčinu a to v konečném důsledku platí i pro nehody. Proto musí léčení těla začít vždy v mysli.

Takže co bychom měli dělat?

Kdykoliv a kdekoliv chceme něco urovnat, musíme nejdřív zjistit, co se musí urovnat. Pokud chceme nastolit pořádek uvnitř nás samotných, musíme se nejprve poznat. Podívejme se do svého zrcadla. Ale nejen proto, abychom viděli, zda jsme dobře učesaní či oblečení. Tentokrát se podívejme hluboko do toho podivuhodného nástroje, kterému říkáme naše oči.

Oči jsou magická brána vedoucí k největším tajemstvím našeho JÁ. Zeptejme se: Kdo je ten člověk, který se dívá ze zrcadla? Co je to za světlo, které září z jeho očí a poukazuje na to, že žije? Co je to za světlo, které odráží jeho rozum, jeho pocity a jeho charakter? Jeho celou bytost? A pak odvraťme zrak od zrcadla, pohlédněme dovnitř sebe samých a zeptejme se: „Kdo jsem?“ Když si položíme tuto otázku, dovede nás to na cestu sebepoznání a jak budeme pokračovat na této cestě hledání a pátrání, objevíme propojení mezi myslí a tělem.

 

muzskajogaNaučíme se, jak osvobodit své tělo od nevhodných stimulací a jak pomocí správné inervace (zásobování nervovými vlákny) můžeme učinit všechny funkce našeho těla vědomými. Když se věnujeme sportům a gymnastickým cvičením (jak je na Západě běžné), vynakládáme svoji energii. Proto jsme potom unaveni a potřebujeme odpočinek. Cvičení Hatha jógy jsou na druhou stranu téměř pasivní, co se těla týče. To znamená, že energii, kterou vytvoříme během těchto cvičení, nespotřebováváme, ale uchováváme a ukládáme si ji. Následně nejsme těmito cvičeními unaveni, ale naopak skvěle osvěženi. Toto úzké pojítko mezi tělem a myslí nám umožňuje pracovat na svém těle skrze mysl a naopak, na své mysli skrze tělo.

Na základě tohoto vztahu rozvíjí jóga naše psychické schopnosti souběžně s naším fyzickým zdravím. Nestačí ale, abychom jen prováděli dechová a fyzická cvičení předepsaná jógou. Naopak! To, co zažíváme uvnitř, je stejně tak důležité: rozšiřování a vedení našeho vědomí. Mnoho lidí zde na Západě – obzvláště pak takzvaní „muži činu“ – nemohou pochopit, jaký užitek by mohli získat tím, že jen sedí se zkříženýma nohama, zavřenýma očima a nic nedělají. A mají pravdu! Pokud přitom opravdu nic nedělají, jen sedí v této pozici, oni ani nikdo jiný z této činnosti nebude mít žádný užitek. Ale člověk, který opravdu cvičí jógu, je o to aktivnější na psychické a duchovní úrovni, zatímco sedí se zavřenýma očima a je zcela pasivní na úrovni fyzické.

Zamysleme se nad tím tímto způsobem. Do velké řeky postavíme náhle přehradu. Ve vodě, která stoupá za přehradou, je neuvěřitelná potenciální energie. To samé se odehraje uvnitř jogína, který tiše sedí ve zdánlivé nečinnosti. Potlačí své myšlenky a tím přehradí a udrží tuto tvořivou energii, která by jinak vytekla ven. Tím, že na nic nemyslí, nemluví a nejedná, hromadí v sobě obrovské množství pozitivní energie. Nikdy se už proto nedívejme s výsměchem na jogína, který sedí na své podložce a nepohne jediným svalem. On ví, že stojí za to obětovat čas a úsilí na sport a fyzický vývoj, ale také ví, že stojí ještě víc za to využít tento čas na vývoj psychických sil a schopností.

Negativní aspekty naší civilizace učinily člověka nešťastným, způsobily, že člověk ztratil sám sebe. Jóga nás vede rovnou cestou zpět do dávno ztraceného ráje, protože otevírá dveře k vnitřnímu míru, harmonii, našemu skutečnému, osvobozenému, vyššímu JÁ!

 

❤ Mia ☮
 

AUTOR: ELISABETH HAICH SELVARAJAN YESUDIAN – SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD, DÍKY MOC ZA PŘEKLAD KNIHY HONZOVI MENDĚLOVI, JOHN.MENDEL@CENTRUM.CZ, WWW.SLUNECNYZIVOT.CZ

 

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.

3 Komentářů

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.