Jak dosáhnout úspěchu?

Enjoyment - free happy woman enjoying sunset. Beautiful woman in a white dress embracing the golden sunshine glow of sunset with her arms outspread and face raised to the sky enjoying peace and serenity of nature
Radost

Nabízím vám několik myšlenek a tipů lidí, kteří je dokázali uplatnit v praxi a díky jejich naplnění a práci na sobě i pro svůj sen, dokázali to, po čem toužili. Jsou to myšlenky, které jste možná již mnohokrát slyšeli. Slyšet však není, porozumět. Porozumět není chtít. Chtít není rozhodnout se. A i když se rozhodnete, neznamená to, že uspějete. Ale rozhodnete-li se dnes alespoň pro jednu z nich, přijmete-li ji za svou a budete-li ji umět převést svou prací do praxe, uděláte pro sebe velmi mnoho dobrého. Každou z těchto myšlenek můžete použít na jakoukoli oblast vašeho života. Otevřete mysl, uvolněte se a přijímejte… 

 

Nikdy se nevzdávejte.
Nikdy se nevzdávejte.
Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy – v ničem, velkém, či malém, důležitém, či nicotném –nikdy se nevzdávejte ničemu, jenom závazkům cti a zdravému rozumu.


Nikdy nepodléhejte zdánlivě nepřekonatelné síle nepřítele.

Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. Ani talent; nic není tak běžné jako neúspěšní lidé s talentem. Ani génius; zneuznaný génius se stal téměř úslovím. Ani vzdělání; svět je plný vzdělaných zoufalců. Vytrvalost a odhodlání jsou samy o sobě všemohoucí.

Bez ohledu na to, co si myslíte, že vidíte, slyšíte, vnímáte nebo cítíte, jděte stále dál a dál. Pokud půjdete dál, pak se nakonec dostanete tam, kam chcete dojít.

Nesmíme ničemu dávat příliš velký význam.

Cokoli si dokážeme PŘEDSTAVIT, a čemu dokážeme VĚŘIT, toho lze dosáhnout.

Chyba je, že přemýšlíme o tom, co se nám nelíbí. Potom dostáváme to, co se nám nelíbí. Dostáváme vlastně to, co nechceme. Ne všechny myšlenky podléhají realizaci, ne každé přání se splní. To však není otázkou obsahu myšlenek, ale jejich kvality. Vždy se nacházíme na těch drahách, jejichž parametrům vyhovuje naše myšlenkové vyzařování.

Mysl nezná hranic kromě těch, které sami uznáváme.

Vzdejme se záměru obdržet, vyměňme jej za záměr darovat a obdržíme to, čeho jsme se vzdali.

Můžeme dosáhnout každého cíle, který je náš.

Nepřijímejme žádné rady od blízkých, které mají na srdci naše dobro.

V každé nepřízni osudu, v každém neúspěchu a soužení je zároveň i počátek možného příštího úspěchu.

Miřme vysoko a očekávejme hodně!

Ten, kdo se vzdává, nikdy nevítězí – a ten, kdo vítězí, se nikdy nevzdává.

Jestliže se ve svém rozhodování necháváme ovlivňovat druhými, nebudeme úspěšní v žádném podnikání.

Pokud přebíráme názory jiných, těžko si budeme moci vytvořit své vlastní.

Neříkej světu, co chceš udělat, udělej to!

Chudoba se drží lidí, kteří se s ní smířili.

Nikdo nemůže žádat od druhého člověka, aby se ve jménu povinnosti vzdal svých osobních ambicí a práva žít svůj vlastní život po svém.

Své štěstí si člověk může vybírat, nikoli o něj bojovat. Dostáváme to, co si vybíráme.
Musíme získat drzost nepodlehnout chmurám.

Nepitvejme scénář, ale dynamicky ho upravujme.

Mějme drzost využít práva vykonavatele své vlastní reality.

Soustřeďme se na to, co chceme získat.

Uvolněme stisk, kterým držíme ostatní.

Dopřejme si rozkoš mít nedostatky. Uznávejme je.

Ať už si myslíte, že to dokážete nebo že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.
Lidé vždy dávají vinu okolnostem za to, jací jsou. Vy tomu však nevěřte. Ti, kteří v tomhle světě uspěli, jsou lidé, kteří vstanou a vyhlížejí okolnosti, jaké by se jim hodily a když je nikde nevidí, sami si je vytvoří.

Jestliže neovládnete svůj život vy sami, udělá to někdo jiný.

Převzít odpovědnost znamená převzít kontrolu nad těmi částmi života, které můžete sami ovládat a nesnažit se ovládat to, co pod vaši kontrolu nespadá.

Neustále umožňujete lidem, aby věděli, jak s vámi mají zacházet a to tím, jak zacházíte sami se sebou.

Girl Jumping in Harvested Wheat Field

Důvodem toho, že stále ještě nežijete život svých snů, je to, že marníte příliš mnoho času a energie skrýváním své negativní představy o sobě před světem.

Jsme-li malí, světu neposloužíme. Není nic osvíceného na tom činit se malým, aby se lidé kolem nás necítili nejistě. Byli jsme zrozeni, abychom projevili slávu vesmíru, jenž je v nás.

Jakmile se osvobodíme od svých obav, naše přítomnost automaticky osvobozuje ostatní.

Na krčení v koutě není nic příkladného.

Nevidíme věci takové, jaké jsou, ale spíš takové, jací jsme my sami.

Nic takového jako špatné počasí není – je jen nevhodné oblečení.

Je jedno, jak tence to nakrájíte, stejně to má vždycky dvě strany.

Smyslem života je život, který má smysl.

To, na čem záleží více, nesmí být nikdy vydáno na milost tomu, na čem záleží méně.

Neptejte se, co svět potřebuje – ptejte se, co vás posiluje a pak jděte a udělejte to. Protože to, co svět potřebuje, jsou lidé, kteří jsou plní síly.

Svou reputaci nemůžete založit na tom, co se chystáte udělat. Je to prosté – představte si to, vyzkoušejte to, pak vyrazte do světa a udělejte to!

Nepřejte si, aby to bylo lehčí – přejte si, aby to bylo těžší.

Chudým nemůžeme pomoct tím, že budeme jedním z nich.

Někteří lidé vidí věci takové, jaké jsou a ptají se Proč? Úspěšní sní o věcech, které nikdy nebyly a ptají se Proč ne?

Štěstí není výsledek – je to stav mysli a těla.

Tajemství šťastného života nespočívá v tom, že děláme, co se nám líbí, ale v tom, že se nám líbí, co děláme.

Skutečným tajemstvím síly je uvědomění si síly.

Každé „nejsem“ je uměle vytvořené.

Změny, které jsou nejpodstatnější, bývají mnohdy častěji změnami našeho vlastního vnímání než změnami, k nimž dochází ve světě okolo nás.

Nový svět musíte nejdříve vidět, pak v něm můžete žít.

Neexistuje žádný jiný nezdar, nežli opomenutí zkoušet to dál.

Nečekejme na mimořádné příležitosti. Chopme se obyčejných příležitostí a učiňme je velkými.

Pamatuj, že potácet se, váhat a ustupovat ze svých plánů – vzdát se, slábnout a líně nechat věci být, znamená zničit sílu vítězství, kterou máš v sobě.

Příroda zajišťuje pokrok ne snižováním dvou na stejnou úroveň, ale povzbuzováním a zachováváním toho, co je nejlepší.

Největších úspěchů dosáhli ti, kteří nejvíce riskovali.

Nepřitahuji k sobě to, co chci, ale čím jsem.

Neúspěšní lidé se rychle vzdávají.

Je nemožné být opravdu šťastný a úspěšný, pokud si přejeme za každou cenu získat pozornost ostatních.

Bohatí lidé hrají, aby vyhráli. Chudí hrají s cílem neprohrát.

Nejdůležitější důvod, proč lidé nedostanou to, co chtějí, je v tom, že nevědí, co chtějí.

Náš zisk je přímo úměrný hodnotě, kterou nabízíme světu.

Bohatí lidé se zaměřují na příležitosti. Chudí vidí překážky.

Jestli chceme zbohatnout, mysleme na vydělávání, udržování a rozmnožování peněz. Jestli chceme být chudí, mysleme na utrácení peněz.

Jestliže chceme zbohatnout, musíme věřit, že máme zrovna takovou cenu jako všichni milionáři.

Jak se chováme v jedné věci, tak se chováme i ve všech ostatních.

Pokud bude před námi volba buď anebo, zeptejme se sami sebe, jestli by nešlo obojí.

Boj se a stejně to udělej!

Když budeme vždycky dělat jen to, co je snadné, budeme mít těžký život.

úspěchPorosteme jen tehdy, když se cítíme nepohodlně.

Žádná myšlenka nebydlí v našem mozku zdarma.

Kdykoli si myslíme, že problém je někde mimo nás, sama tato myšlenka představuje problém.

Učíme se tím, jak žijeme.

Můžete chtít dělat správné věci a můžete k tomu dokonce mít i dobré důvody. Pokud ale nepoužijete správné principy, můžete narazit.

Nejdůležitější je docílit, aby nejdůležitější zůstalo nejdůležitějším.

To, že budeme dělat více věcí rychleji, nenahradí schopnost dělat správné věci.

Jen z práce koláče neupečeš.

Strach začíná mizet, když podniknete kroky směrem k cíli, po němž skutečně toužíte.

Není nic špatného na tom, když lidé vlastní bohatství, ale špatné je, když bohatství vlastní lidi.

Neúspěch je často výsledek velmi malé vytrvalosti.

Nejkratší způsob, jak udělat mnoho věcí, je dělat v každém okamžiku jen jednu věc.

Budoucnost se nikdy nestává. Je vytvořena.

Stanete se…..tak malými, jako vaše rozhodující přání, tak velkými jako váš hlavní cíl.

Nespokojenost je první podmínkou pokroku.

Překážky jsou děsivé věci, které vidíte, když odvrátíte zrak od cíle.

Toto je recept na štěstí sestávající ze šesti slov – promyslete věci a pak je uskutečněte.

Život je jediná hra, v níž je cílem, naučit se pravidla.

Nápad, který nevypadá zpočátku absurdně, nemá naději.

Na této Zemi není žádná jistota. Je zde jen příležitost.

Chcete-li být úspěšní v podnikání, buďte odvážní, buďte první, buďte odlišní.

Prosperita je velký učitel, nepřízeň ještě větší.

Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit ji.

Směr, kterým se ubíráte, je důležitější než rychlost vašeho postupu.

Klíčem k úspěchu je odvaha myslet nekonvenčně. Konvence je nepřítelem pokroku.

Své štěstí berte vážně.

Smysl vašemu životu můžete dát pouze vy sami, z vlastního nitra.

Nepřestávejte očekávat zázraky…………….protože jste jedním z nich.

Nečekejte, nikdy nenastane ten „správný čas“. Začněte tam, kde jste a pracujte s jakýmikoliv nástroji, které máte po ruce, lepší nástroje najdete cestou.

Nic nedodá vašemu životu víc energie než to, když zaměříte veškerou svou energii na omezenou množinu cílů.

Zmobilizujte své zdroje, seberte veškeré schopnosti, shromážděte všechnu svou energii, soustřeďte veškerý svůj um k tomu, abyste ovládli alespoň jednu oblast, o kterou usilujete.

Dělejte svou práci. Ne pouze svou práci a nic víc, ale něco málo navíc – to něco málo navíc, co stojí za celý zbytek.

Prvním zákonem úspěchu je koncentrace, schopnost soustředit veškerou energii do jednoho bodu, mířit přímo k tomu bodu a nedívat se doprava ani doleva.

Každý velikán se stal velikánem, každý úspěšný člověk uspěl, pokud věnoval všechny své síly jedné určité cestě.

 

matrix-neo
Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.

Zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.