Meditace od Dalajlámy

dalajMeditace jsou pro mnoho lidí každodenním rituálem stejně tak jako čištění zubů nebo jídlo. Někdo jen na pár minut tiše sedí se zavřenýma očima a pozoruje své myšlenky. Jiný zpívá mantry a vizualizuje si nadechování slunečních paprsků a vydechování všeho starého a nepotřebného. Meditačních technik je nespočet. Co učitel, to jiný přístup, co člověk to jiná cesta. Dnes bych vám ráda představila meditační techniky přímo od Dalajlámy. Můžeme zkoušet a poznávat díky těmto cvičením nové oblasti nás samých. 

Před samotnou praxí meditace Dalajláma doporučuje se hlavně cvičit v přípravě.

Rozlišujeme čtyři přípravná cvičení :

1. přemýšlení o vzácnosti a potencionálu života jako svobodná šťastná lidská bytost

2. přemýšlení o smrti a pomíjivosti

3. uvažování o činech a jejich důsledcích

4. rozjímání o chybách cyklické existence.

Například při uvažování o vzácnosti a potenciálu života jako svobodná a šťastná bytost překonáte vlastní posedlost dočasnými radostmi tohoto života. Přemýšlením o smrti a pomíjivosti překonáte svou tendenci být přitahováni k oblíbeným znovuzrozením v budoucích životech.

Během skutečného meditačního sezení a v obdobích po meditaci se provádějí různé činnosti. Běžně se snažíme soustředit se během meditace. Jestliže po meditování necháme mysl bez dohledu a rozptýlenou, poškodí nás to v našem postupu. Proto se doporučují postmeditační cvičení.

Meditace je kontinuální seznamování se s vhodným předmětem meditace, jehož cílem je transformovat Mysl. Pouhé pochopení některého předmětu meditace, nepromění naší Mysl. Musíme rozumově pochopit výhodu altruistického probuzení mysli, ale to ve skutečnosti samo o sobě nezmění Váš egocentrický postoj. Ten lze odstranit pouze pomocí neustálého seznamování se s tímto chápáním. To máme na mysli, když mluvíme o meditaci.

Rozlišujeme dva druhy meditace. Analytická meditace používá analýzu a reflexi, zatímco při jednobodové meditaci mysl setrvává u toho, co má být pochopeno. Když meditujete o lásce a soucítění, snažíte se kultivovat v mysli takový postoj a říkáte si: ,,Ať jsou všechny vnímající bytosti osvobozeny od utrpení“. Na druhé straně, jestliže meditujete o prázdnotě nebo pomíjivosti, berete si pomíjivost nebo prázdnotu jako předmět meditace.

meditakZde v praxi trénování mysli požadujeme předběžná cvičení, jako je meditace o smrti a pomíjivosti, aby nás přiměla zabývat se hlavním cvičením. Při provádění těchto meditací analyzujte nejprve téma. Jakmile dospějete k nějakému tématu, udržujte jej v mysli a nějakou dobu se na něj soustřeďte. Když zjistíte, že ztrácíte koncentraci, znovu použijte analýzu. Můžete opakovat stejnou meditaci znovu a znovu, pokud ve své mysli nezaznamenáte nějaký účinek. Potom změňte vzorec důvodů, které používáte, jak je popsáno ve starých textech.

Meditace – minulost, budoucnost
1. Nemyslete na to, co se stalo v minulosti nebo co se může stát v budoucnu.
2. Nechejte myšlení plynout svým tempem bez myšlenek.
3. Pozorujte zářivě jasnou přirozenost mysli.
4. Setrvejte u tohoto zážitku.

 

Meditace – duchovní růst
1. Zamysli se nad možnostmi, které ti pro duchovní růst skýtá tvá nynější situace: máš lidské tělo, ve svém okolí máš k dispozici duchovní učení, máš duševní schopnosti k realizaci duchovních učení – máš čistou démantovou mysl.
2. Ohodnoť všechny tyto okolnosti pro duchovní cvičení.
3. Urči si jako motivační přání nepomáhat jenom sobě, ale všem bytostem.
4. Zaměř se na pomoc druhým.

 

Meditace – přítel, nepřítel
1. Představte si současně přítele, nepřítele a neutrální osobu.
2. Zkoumejte své pocity, abyste zjistili, kdo z nich je vám blízký a vůči komu si uchováváte odstup. Přirozeně se cítíte bližší svému příteli; když myslíte na nepřítele, pociťujete nejen odstup, ale i hněv nebo podrážděnost; vůči neutrální osobě necítíte nic. Uvažujte o tom proč.
3. Zamyslete se nad tím, zda je vám přítel blízký proto, že pomáhá vám nebo vašim přátelům.
4. Zamyslete se nad tím, zda vám nepřítel připadá vzdálený, protože ubližuje vám nebo vašim přátelům.
5. Zamyslete se nad tím, zda pociťujete lhostejnost vůči neutrální osobě proto, že vám nebo vašim přátelům nikdy nepomohla nebo neublížila.
6. Uvědomte si, že stejně jako vy i všichni tito lidé chtějí štěstí a nechtějí bolest a že jste si po této významné stránce rovni.
7. Setrvejte u tohoto vědomí tak dlouho, až zakotví hluboko ve vaší mysli.

 

Meditace – stálost přátelství
pratele
1. Zamyslete se nad tím, že v rámci tohoto životního období není vůbec jisté, že určitý jedinec bude stále vaším přítelem, nepřítelem nebo neutrální osobou. Vzpomeňte si na příklady z vlastního života – na neutrální osobu, jež se stala vaším přítelem; na neutrální osobu, která se stala nepřítelem; na přítele, který se stal neutrální osobou nebo nepřítelem; na nepřítele, který se změnil v přítele.
2. Vzpomeňte si na někoho, kdo je nyní neutrální bytostí, a představte si, že vám v minulých životech pomáhal nebo škodil.
3. Představte si, že vám přítel, který vám v tomto životě hodně pomáhá, v předchozím životě někdy ubližoval a jindy byl neutrální osobou.
4. Představte si, že nepřítel, který vám v tomto životě škodil, byl v některém jiném životě neutrální osobou a v jiném vám opětovně prospíval.
5. Uvažte, že v delší perspektivě mnoha životů přítel, nepřítel i nezaujatý pozorovatel vám a vašim přátelům všichni stejně pomáhali i ubližovali, takže nemůžete soudit, že jsou jedině tím nebo oním.
6. Uvědomte si, že z hlediska dlouhého průběhu nesčetných zrodů nemůže nikdo z nás rozhodnout, že někdo, kdo nám v tomto životě pomáhá nebo škodí, to dělal i ve všech ostatních životech.
7. Dojdete k závěru, že není správné vybrat si jednoho člověka pro důvěrné přátelství, druhého pro neutrální lhostejnost a třetího pro nepřátelský odstup.

 

Meditace – karma přátel i nepřátel z minulých životů
1. Přátelé, nepřátelé i neutrální bytosti touží ze svého vlastního hlediska po štěstí a nechtějí trpět.
2. Z vašeho hlediska byl každý jeden z nich v nekonečných cyklických existencích už nesčetněkrát vaším přítelem a určitě vám bude pomáhat i v budoucnu; a každý z nich byl zrovna tak často vaším nepřítelem nebo pro vás lhostejnou osobou.
3. A tak ať o tom uvažujete z kteréhokoli hlediska, svého nebo jejich, nemá přehnané pojímání přátelství či nepřátelství žádný smysl. Neměli byste hodnotit nikoho jako v podstatě dobrého a jiného jako špatného, i když je třeba jejich nynější chování pro vás dobré nebo špatné, prospěšné nebo škodlivé. Není proč být k jedné osobě vlídný a k jiné nevlídný. I když je pravda, že lidé jsou momentálně vašimi přáteli nebo nepřáteli – pomáhají nebo škodí – je nesprávné vybrat si jednoho pro přátelství a jiného pro nenávist.

 

Meditace – reinkarnace
1. Uvažujte o tom, že pokud existuje znovuzrození, to znamená cyklická existence, že ani vaše vlastní zrody nemají žádný počátek.
2. Zamyslete se nad tím, že když jste se narodili z lůna jako zvíře nebo člověk nebo z vejce jako pták či pavouk, potřebovali jste matku. A protože počet vašich zrození je nekonečný, museli jste mít za mnoha životů nesčetné matky. Dělá-li vám potíže přijmout tento závěr, zkuste sledovat nepřetržitý sled životů a najít kteroukoli cítící bytost, která nebyla vaší matkou; je to nemožné.
3. Pomyslete na to, že počet vašich zrození je neomezený, a proto je neomezený také počet vašich matek.
4. Při úvahách o těchto věcech pochopte, že každá cítící bytost z vašeho nynějšího života byla mnohokrát vaší matkou. Neuspěchejte tyto kroky; cílem tu není přijmout povrchní logiku, ale dát své mysli a postojům pocítit plný dopad perspektivy reinkarnace. Zkoušejte to a zjišťujte, zda to pomáhá.

 

Meditace – trpělivost a nepřítel
1. Uvědomte si, že abyste dosáhli osvícení, je nezbytné se cvičit v trpělivosti.
2. K tomu, abyste se cvičili v trpělivosti, potřebujete nepřítele.
3. Pochopte, že v tomto smyslu jsou nepřátelé velice vzácní, protože poskytují příležitost.
4. Rozhodněte se, že místo hněvu na ty, kdo brání vašim přáním, budete v nitru reagovat vděčností.

 

Na základě svých předešlých cvičení si nyní můžete stručně a intenzivně připomenout všechny předchozí kroky:

Tea Leaves1. Ze svého vlastního hlediska chtějí přátelé, nepřátelé i neutrální bytosti štěstí a nechtějí trpět.
2. Z vašeho hlediska byl každý jeden z nich v bezpočáteční cyklické existenci nesčetněkrát vaším přítelem a určitě vám bude pomáhat znovu i v budoucnu; každý z nich byl stejně tak i vaším nepřítelem a také neutrální osobou.
3. Ať už to tedy vezmete z kterékoli strany, své či jejich, nemá smysl zveličovat city intimity nebo cizosti. Nesmíte hodnotit některou osobu jako v podstatě dobrou a jinou jako špatnou, i když může být jejich nynější jednání dobré či špatné, pomáhat vám nebo škodit. Není důvodu k tomu být v srdci k jednomu hodný a k druhému nehodný. I když je pravda, že lidé jsou dočasně přáteli nebo nepřáteli – pomáhají nebo ubližují – je chybou používat tento proměnlivý stav jako základ neoblomné náklonnosti nebo nenávisti.

 

Rozpoznávání přátel
1. Uvažte, že pokud existuje reinkarnace, nemají vaše zrody v cyklické existenci žádný počátek.
2. Připomeňte si, že ať už jste se narodili z lůna jako zvíře či člověk nebo z vejce, potřebovali jste matku. Protože vaše zrody byly nesčíselné, museli jste mít v průběhu oněch mnoha životů bezpočet matek. Z toho vyplývá, že každá živá bytost byla kdysi vaší matkou. Pokud vám činí potíže dospět k tomuto závěru, uvažte, že existuje nějaký důvod, proč by kterákoli cítící bytost nemohla být kdysi vaší matkou; takový závěr je nemožný.
3. Vyvoďte z toho důsledek, že stejně, jako jste se nesčetněkrát narodili z lůna nebo vejce, měli jste i nesčetné množství matek.
4. Při této úvaze pochopíte, že každá cítící bytost byla už mnohokrát vaší matkou.

 

Přeji nám všem nekonečné poznání a krásné chvíle strávené sami se sebou.

 

Zdroj: dalajlámovi texty
Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.

Zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.